Кадрове забезпечення ДНЗ № 17


Штатним розписом ДНЗ № 17 передбачено 56,75 одиниці працівників, із них:

педагогічні працівники - 24

обслуговуючий персонал – 32,75

На даний час -  27 педагогів, в тому числі:  завідуюча ДНЗ,  вихователь-методист, 3 музичні керівники.

Педагоги систематично відвідують (за планом ММК) методичні обєднання, підвищують свою кваліфікацію на курсах при ВОІПОПП, ведуть самоосвітню роботу.

Рівень професійної майстерності педагогів.

Педагоги, що потребують особливої уваги – 12 (45%);

Педагоги, що працюють в творчому режимі – 7 (25%);

Педагоги зі сталою системою роботи – 8 (30%);


Аналіз та оцінка іноваційної ситуації в ДНЗ №17,
іноваційного потенціалу колективу, потенційних точок росту

Педагогічний колектив, відповідно до визначених пріоритетів спрямовує  роботу на естетико-екологічне виховання дошкільнят, що в свою чергу вимагає розвитку пізнавальної та креативної активності дошкільників, та тісної взаємодії з родиною.

Для визначення потенційних можливостей забезпечення колективом результативності роботи з даного напрямку моніторингова політика щодо професійної компетенції педагогів охоплювала питання:

Професійно-особистісна готовність педагогів до здійснення іноваційної діяльності з позицій дитиноцентризму;

Рівень теоретичних знань та практичних умінь педагогів по здійсненню іноваційної діяльності;

Рівень володіння педагогами методами та прийомами розвитку пізнавальної та креативної активності дітей.

Рівень володіння сучасними фориами та методами співпраці з родиною;

Аналіз педагогічної діяльності педагогів свідчить про те, що перехід до особистісно-орієнтованої моделі носить для них певні труднощі як об'єктивного так і суб'єктивного характеру. Повільно впроваджуються нові методи та прийоми спрямовані на пізнавальний та творчий розвиток особистості, спілкування з дітьми зазвичай окреслено вказівками щодо виконання навчальних завдань або здійснення режимних моментів.

Процес засвоєння нововведень залежить від системи відношень педагогів до іновацій. Впровадження іновацій в ДНЗ з прагненням їх активної модифікації сприймають 14% педагогів, з зацікавленням-25%, байдуже-15%, 46% взагалі відносяться з недовірою та скептицизмом.

Таким чином лише 39% педагогів готові до перебудови освітнього процесу з позиції вирішення поставлених завдань.

Факторами, що стимулюють педагогів до нововведень в рівних долях є прагнення до заохочення та самозадоволення.

Результати вивчення педколективу свідчать про середній рівень творчого потенціалу, тобто педагоги можуть творчо проявити себе, якщо, звичайно буде бажання та зацікавленість.

Для всього педколективу, головним стимулюючим фактором в розвитку і навчанні слугує зацікавленість роботою-100%.

Серед факторів, стимулюючих розвиток, домінують також довіра та підвищення  професійної  майстерності на курсах - 88%,  приклад  і вплив колег - 85%.

Досить високі показники отримали такі стимули, як методична робота, що ведеться в закладі-81%, приклад керівників-79%, заняття по самоосвіті-78%, можливість визнання в колективі- 75%.

Основними факторами, що стримують активність педагогів є недостатність часу-87%, слабка матеріально-технічна база-85%, розчарування від минулих невдач та власна інерція-67%.

Результати досліджень спрямованих на визначення моделі взаємодії педагога з дитиною свідчать про те, що лише 15% орієнтовані на  особистісну модель та реалізують її на практиці, 43% помірно орієнтовані на особистісну, а на практиці реалізують і дисциплінарну, 42%-орієнтовані на дисциплінарну і реалізують її на практиці.

Дані висновки свідчать, що при створені певних умов більшість членів колективу здатні вийти на рівень саморозвитку. Педколектив намагається активно розвиватись, вірить в свої можливості, в заняття професійним розвитком, що є сприятливим фактором для проведення іноваційної діяльності, але адміністрації та методичній службі необхідно вишукати нетрадиційні методи і форми роботи з педколективом, з врахуванням виявлених факторів.*
Освітній рівень педагогічних працівників.

 

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Кількість

%

кількість

%

кількість

%

Вища педагогічна освіта

10

48

12

50

12

44

Із них: дошкільна освіта

5

23

6

21

5

20

Середня спеціальна освіта

12

52

12

50

15

56

Із них: дошкільна

10

48

11

43

11

40


За стажем роботи.

 

2005-2006

2006-2007

2007-2008

кількість

%

кількість

%

кількість

%

Всьго

22

100

24

100

27

100

До 5 років

4

18

6

23

11

40

Від 5 до 10 років

3

14

4

15

4

16

Від 10 до 15 років

8

36

6

23

2

8

Від 15 до 25 років

7

32

8

39

9

32

Понад 25 років

 

 

 

 

1

4


За категоріями. 

 

2005-2006

2006-2007

2007-2008

кількість

%

кількість

%

кількість

%

Вища категорія

2

9

3

13

3

11

1 категорія

1

5

2

9

2

8

2 категорія

3

14

3

13

3

11

спеціаліст

3

14

3

13

3

11

9 тарифікаційний розряд

8

39

5

19

4

16

8 тарифікаційний розряд

4

19

8

33

12

43

 

Підвищення професійного рівня.

Місце проходження курсів

2004

2005

2006

2007

2008

ВОІПОПП


1

7

2

2

Інші

 

1

 

 

 

Всього

4

2

7

2

2

 

* - детальною інформацією володіє -  завідуюча ДНЗ:  Марковська Тетяна Василівна